W zakresie danych osobowych zebranych w toku realizacji usług detektywistycznych Inkaso-Service sp. z o.o. jest ich administratorem.
Inkaso-Service sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych ww. zakresie nie ma obowiązku podawania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, a także osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo dostępu w zakresie informacji o celach przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych oraz o źródłach pozyskania danych osobowych.

W pozostałym zakresie osobom, których dane zostały pozyskane w toku świadczenia usług detektywistycznych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (z wyłączeniem informacji, o których mowa powyżej), ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. – (element fakultatywny)