Usługi Inkaso Service

Konsorcjum oferuje usługi w zakresie

  • Ustalanie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób występujących w spółkach prawa handlowego

  • Ustalanie zobowiązań podmiotów gospodarczych czy spółek prawa handlowego

  • ustalanie zobowiązań podmiotów gospodarczych czy spółek prawa handlowego

  • ustalanie majątku ruchomego oraz nieruchomości posiadanych przez spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  • ustalenie danych teleadresowych dłużników

Dane personalne – działania obejmują ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej dane osobowe osób fizycznych ( tj. imiona, nazwiska, pesel, datę urodzenia, imiona rodziców, adresy stałego lub czasowego zameldowania)

Prawa majątkowe – działania polegają na ustaleniu i sprawdzeniu w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach bądź występowania osoby fizycznej jako członka zarządu czy wspólnika tych spółek.

Nieruchomości – działania obejmują ustalenie aktualnie posiadanych przez sprawdzany podmiot nieruchomości ( praw własności, współwłasności czy użytkowania wieczystego wraz z ustaleniem numerów ksiąg wieczystych KW)

Majątek ruchomy – działania mają na celu ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy, maszyny czy urządzenia zarejestrowane na dany podmiot bądź wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

Nieruchomości zbyte – działania polegają na ustaleniu nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot

( tj. przeniesienie praw w drodze sprzedaży, darowizny, przywłaszczenie na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji oraz specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW).

Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej – działania mają na celu ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką bądź dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej- ustalenia te realizowane są tylko względem spółek prawa handlowego.

Ustalenie danych nieruchomości wg adresu

( specyfikacja nieruchomości- numer księgi wieczystej KW)

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – zakres zlecenia obejmuje ustalenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.

Dane teleadresowe dłużników – ustalenie przez różne źródła telefonów i adresów zamieszkania dłużników

Loading